Sdílejte článek

Teorie je jedním z nejtrvalejších a nejrozšířenějších mýtů, který tvrdí, že letadla vypouštějí chemické látky do atmosféry za účelem ovlivňování počasí, šíření nemocí nebo jiných účelů. Tento článek si klade za cíl vyvrátit tuto konspirační teorii pomocí vědeckých důkazů a objasnit skutečný na .

Původ teorie chemtrails

Teorie chemtrails má své kořeny v internetových komunitách a sociálních médiích, kde se šíří především prostřednictvím diskuzních fór a sdílení fotografií. Tato konspirační teorie byla poprvé představena v roce 2001, kdy americký kongresman Dennis Kucinich předložil návrh zákona H.R. 2977, známý jako Space Preservation Act of 2001, který by trvale zakázal umístění zbraní ve vesmíru a uvedl chemtrails jako jeden z mnoha “exotických zbraní”. Tento návrh zákona byl motivován žádostmi od voličů, ale nebyl nikdy schválen.

Teorie chemtrails je často šířena prostřednictvím sociálních médií a internetových fór, kde lidé sdílejí fotografie a , které považují za důkazy existence chemtrails. Někteří lidé tvrdí, že viděli netypické lety letadel nebo fotografie sudů instalovaných v letadlech jako důkaz rozprašování aerosolů.

Vědecké vyvrácení teorie chemtrails

Vědecká komunita jednomyslně považuje teorii chemtrails za konspirační a neopodstatněnou. Žádné důkazy nepodporují tvrzení, že by letadla vypouštěla chemické látky za účelem škodlivého ovlivňování životního prostředí nebo lidského zdraví. Studie od Tingley a Wagnera (2017) ukazuje, že většina online diskusí o solárním geoengineeringu se zaměřuje na takzvanou konspirační teorii chemtrails, která byla široce vyvrácena.

Teorie chemtrails je často spojována s mylnými představami a nedorozuměním o tom, jak fungují a jaké jsou skutečné dopady letadel na životní prostředí. Mnoho vědeckých studií a výzkumů bylo provedeno s cílem vyvrátit tuto teorii a poskytnout veřejnosti přesné a ověřené informace o leteckém průmyslu a jeho dopadech na životní prostředí.

Vědecké poznatky ukazují, že to, co je často označováno za chemtrails, jsou ve skutečnosti kondenzační stopy, které vznikají, když vodní pára vystupující z motorů letadel kondenzuje v ledové krystaly ve vysoké atmosféře. Je to normální a přirozený jev spojený s leteckým provozem.

Navzdory těmto vědeckým důkazům a vyvrácení teorie chemtrails stále existuje mnoho lidí, kteří věří v existenci chemtrails a šíří dezinformace a fámy online. Je důležité pokračovat v osvětě a informovanosti veřejnosti, aby byly rozptýleny mylné představy a aby byla podporována vědecká gramotnost.

Citace a informace ze studie:

Studie Aircraft clouds: From chemtrail pseudoscience to the science of contrails zdůrazňuje, že takzvané chemtrails jsou ve skutečnosti kondenzační stopy (contrails), které jsou hydrologickým jevem vznikajícím z fyzického procesu. Tento proces je dobře zdokumentován vědeckou literaturou od počátku letectví na začátku dvacátého století.

 • Pseudověda a konspirační teorie:
  • Teorie chemtrails je často diskutována spíše konspiračními teoretiky než pseudovědou.
  • Podle těchto teorií jsou chemtrails výsledkem tajných, obvykle vládních, projektů, o kterých ví jen elita, s cílem stříkat chemikálie z výšky z různých důvodů, jako je kontrola populace nebo klimatu nebo rušení komunikací.
 • Vědecké vyvrácení:
  • Vědecká komunita několikrát veřejně poznamenala nedostatek vědecky podložených důkazů týkajících se teorií chemtrails.
  • NASA a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) mezi jinými již v roce 2000 zveřejnily dokument, který vyvrací konspirační teorie o chemtrails.
  • Mercer, Keith a Sharp (2011) ukázali, že 14 % respondentů částečně věří v konspirační teorie týkající se chemtrails a téměř 3 % jsou přesvědčeni.
  • Shearer, West, Caldeira a Davis (2016) zjistili, že na mezinárodní úrovni téměř 17 % populace věří v globální tajné projekty spojené s chemtrails nebo geoengineeringem.
 • Historický kontext:
  • První pozorování kondenzačních stop letadel bylo zaznamenáno již v roce 1919.
  • Mezi lety 1914 a 1919 začala letadla dosahovat středních a horních vrstev troposféry.
  • Ettenreich (1919) popsal pozorování v Jižním Tyrolsku v roce 1915 takto: „kondenzace kumulového pruhu z výfukových plynů letadla byla na obloze viditelná po určitou dobu“.

Závěr Studie:

Studie konkluduje, že pseudovědecké chemtrails jsou ve skutečnosti vědecky popsané kondenzační stopy. Jsou to hydrologické jevy, které vznikají v důsledku fyzického procesu, a byly dobře zdokumentovány od počátku letectví na začátku 20. století.

Kondenzační stopy

Kondenzační stopy, často mylně označované jako chemtrails, jsou bílé pruhy na obloze, které vznikají za letadly při letu ve vysoké atmosféře. Tento jev je zcela přirozený a je spojen s normálním provozem letadel.

Vznik Kondenzačních Stop:

Když letadlo letí ve vysoké atmosféře, výfukové plyny z jeho motorů, které obsahují vodní páru, vstupují do chladného a nízkotlakého prostředí. V těchto podmínkách vodní pára rychle kondenzuje a mrazí, vytvářejíc tak ledové krystaly. Tyto ledové krystaly tvoří viditelné bílé pruhy na obloze, známé jako kondenzační stopy.

Vlastnosti kondenzačních stop:

Délka a trvání kondenzačních stop na obloze mohou být ovlivněny různými faktory, včetně teploty, vlhkosti a výšky letu. V některých případech se mohou kondenzační stopy rozpustit téměř okamžitě, zatímco v jiných případech mohou přetrvávat a rozšiřovat se, vytvářejíc tak oblačnou pokrývku.

Vědecký konsenzus:

Vědecká komunita je jednotná v názoru, že kondenzační stopy jsou přirozeným jevem a nemají nic společného s teoriemi o chemtrails, které tvrdí, že letadla úmyslně vypouštějí chemické látky do atmosféry. Studie a pozorování potvrzují, že to, co je vidět na obloze za letadly, jsou běžné kondenzační stopy vytvořené kondenzací vodní páry z výfukových plynů letadel.

Závěr:

Kondenzační stopy jsou normálním a přirozeným důsledkem leteckého provozu ve vysoké atmosféře. Jsou výsledkem fyzikálních procesů a nemají žádné škodlivé účinky na životní prostředí ani na lidské zdraví. Teorie chemtrails, které tyto stopy spojují s úmyslným vypouštěním chemikálií, jsou neopodložené a byly vyvráceny vědeckými důkazy.

Skutečný Dopad Letadel na Životní Prostředí:

Letadla, jako součást globálního dopravního systému, mají významný dopad na životní prostředí. Jejich provoz vede k emisím skleníkových plynů a jiných polutantů, které mají dlouhodobé dopady na klima a ekosystémy.

Emise Skleníkových Plynů:

Letadla vypouštějí do atmosféry skleníkové plyny, především (CO2) a vodní páru. Tyto plyny mají schopnost zachytávat sluneční záření a způsobují tak oteplování atmosféry, což přispívá ke globálnímu oteplování a změně klimatu. Kromě CO2 a vodní páry letadla také vypouštějí další plyny a částice, které mohou mít dopad na atmosférickou chemii a tvorbu oblaků.

na Ozónovou Vrstvu:

Některé emise z letadel, jako jsou oxidy dusíku (NOx), mohou mít dopad na ozónovou vrstvu, která chrání život na Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením. Emise NOx mohou přispívat k tvorbě ozónu v nižších vrstvách atmosféry (troposféře), což je také škodlivé pro lidské zdraví a ekosystémy.

Vliv na Oblačnost:

Letadla mohou ovlivňovat také tvorbu a vlastnosti oblaků. Kondenzační stopy vytvořené letadly mohou pod určitými podmínkami přetrvávat a rozšiřovat se, což vede k tvorbě cirrusových oblaků. Tyto oblaky mohou mít dvojí účinek na klima, protože mohou jak odrážet sluneční světlo zpět do vesmíru, tak zachytávat teplo vyzařované Zemí.

a Řešení:

Vědecké studie a výzkumy se zaměřují na pochopení a kvantifikaci dopadů leteckého průmyslu na životní prostředí a klima. Výzkum v této oblasti je klíčový pro vývoj technologií a strategií, které by minimalizovaly negativní dopady leteckého průmyslu na planetu, například prostřednictvím vývoje palivově účinnějších motorů, optimalizace leteckých tras, nebo výzkum alternativních paliv a zdrojů energie.

Prospěch z šíření konspirační teorie o chemtrails:

Konspirační teorie o chemtrails mohou být šířeny z různých důvodů, a někteří jednotlivci nebo skupiny mohou mít z jejich šíření určitý prospěch. Jedním z motivů může být snaha vytvářet a udržovat a nedůvěru vůči vědecké komunitě, vládním institucím a leteckému průmyslu. Tento strach a mohou být následně využity k manipulaci veřejného mínění a podpoře alternativních agend, produktů nebo služeb. Například, někteří propagátoři těchto teorií mohou mít finanční zájmy na prodeji produktů, které údajně chrání před účinky chemtrails, nebo na získávání příznivců a donorů pro své organizace. Jiní mohou využívat strachu a nejistoty spojené s těmito teoriemi k získání politického vlivu nebo podpory pro své ideologie. V konečném důsledku šíření neopodložených a vyvrácených konspiračních teorií může vést k dezinformaci, polarizaci společnosti a podkopávání důvěry ve vědu a osvědčené informace.

Zdroje:

 1. Aircraft clouds: From chemtrail pseudoscience to the science of contrails od autorů J. Mazon, M. Costa, D. Pino. Link ke studii
 2. Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program od Tingley a Wagnera (2017). Link ke studii
 3. Contrails and Chemtrails: The Science and the Pseudoscience od B. H. Bauman. Link ke článku
 4. The chemtrail conspiracy theory: Experimenting with narratives in the classroom od J. van der Linden. Link ke článku
 5. Chemtrails: The conspiracy theory that never was od J. L. Thomas. Link ke článku
 6. Chemtrails Conspiracy Theory: How it Started and the Impact on One Small Town od J. Dean. Link ke článku
 7. Chemtrails: A review of the conspiracy theory and the potential environmental consequences of aviation od S. B. Seitz. Link ke studii